👈  با توجه به دستگاه خود برنامه مورد نیاز را از آدرس روبرو نصب کنید : Adobe Connect
🔴 هنگام شرکت در کلاس حتما ف*ی*ل*ت*ر شکن خود را خاموش کنید
👈 لینک ورود را با حروف کوچک و اعداد را به انگلیسی وارد کنید
📱  لینک کلاس یا دوره در کانال تلگرامی و یا گروه قبل از شروع کلاس اعلام می شود
فهرست